PAST


2/10(日)

緑V120 緑△100 黄緑L115 黄緑Tルーフ 黄緑□90 青T120 青△ルーフ オレンジT100 オレンジ△130 赤△ルーフ 赤△105

2/3(日)

緑/100 緑/120 黄緑□120 黄緑↑115 青L115 青/130 オレンジ△90 オレンジ/115 赤Tルーフ 赤T130

1/27(日)

黒/100 緑/90 緑Xルーフ 黄緑/120 黄緑/115 青/90 青/105 オレンジL115 オレンジVルーフ 赤↑115 赤△90

1/20(日)

緑V115 緑△90 黄緑↑90 黄緑L105 青□120 青T100 橙↑ルーフ 橙□130 赤↑90 赤△120 

1/13(日)

緑/115 緑↑100 黄緑/105 黄緑X100 青X115 青X100 オレンジ/120 オレンジX100 赤↑105 赤△100

1/3(木)

新年セッションコンペ2019

12/30(日)

年越しsession2018

12/23(日)

緑V100 緑↑130 黄緑Vルーフ 黄緑V120 青T115 青↑120 オレンジ□100 オレンジ↑120 

12/15(土)~22(土)

自己採点セッションコンペ

12/9(日)

緑T120 緑T100 黄緑V115 黄緑↑100 青△90 青V115 オレンジXルーフ オレンジ△100

12/2(日)

緑V90 緑□ルーフ 黄緑△120 黄緑/ルーフ 青V100 青↑100 オレンジTルーフ オレンジ↑90